Bestuur

Het bestuur van TTV Velp

Vacature

voorzitter

Bestuur - Rick van Hummel
Rick van Hummel

Secretaris

Remko de Kruif
Remko de Kruif

Penningmeester

Bestuur Vince
Vince Swart

Algemeen lid

Het bestuur van TTV Velp bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuursleden worden benoemd door de ALV (algemene ledenvergadering). Bestuursleden kunnen onderling functies verdelen en rangschikken. 

Wat doet het bestuur, de wedstrijdsecretaris en de kascontrolecommissie?

De belangrijkste taken van het bestuur zijn:

 • Beleid 
 • Interne en externe contacten
 • Beheer van de financiën
 • Beheer van het ledenbestand
 • Zorg voor de gehele interne organisatie


Per onderdeel kun je hieronder een uitgebreide beschrijving lezen

Wat doet de voorzitter?

De Voorzitter is de leider van de vereniging en leidt de vergadering en de buitengewone en algemene leden vergaderingen.
Onder de voorzitter van de P.R. en de Sponsorcommissie.

Taken:

 • De voorzitter is in de eerste plaats coördinator en stemt de activiteiten binnen de organisatie op elkaar af.
 • De voorzitter is verantwoordelijk voor de PR en Sponsorcommissie
 • De voorzitter is de spreekbuis van het bestuur naar de leden, de vrijwilligers van de club en naar externe partijen
 • De voorzitter leidt bestuursvergaderingen, BLV en ALV en heeft de verantwoordelijkheid voor de besluitvorming

Taken van de penningmeester

De Penningmeester zorg voor de financiën, ledenadministratie en neemt samen met het bestuur de beslissingen over de toekomst van de club.

Wat valt onder de Penningmeester
– De Sponsorcommissie
– De Kascontrolecommissie
– De Feestcommissie
– De Jeugdcommissie
– Inkoop kantine
– Trainers
– Schoonmaakcommissie

Taken:

 • het financiële beheer voeren
 • het doen van de boekhouding
 • het opstellen van een financieel jaarverslag
 • het bijhouden van een archief
 • het afhandelen van de dagelijkse financiële zaken
 • het opstellen en bewaken van de begroting
 • het werven van financiële middelen, zoals: subsidies, fondsen, donateurs, sponsoren, contributies, deelnemersbijdragen en acties
 • zorgdragen voor onkosten- en vrijwilligersvergoedingen
 • het regelen van fiscale, juridische zaken en verzekeringen
 • Ledenadministratie

Taken van de secretaris

De secretaris is verantwoordelijk voor het notuleren van de vergaderingen en het de communicatie tussen commissies, de leden en mogelijk nieuwe leden via contact formulieren van de website of per per mail.

Daarnaast zal de Secretaris de Communicatie actief in kennis stellen van nieuwe evenementen, activiteiten, updates en de jaarkalender.

Taken:

 • Verslaglegging en beantwoording van ingekomen mails en contactformulieren
 • Notuleren van vergaderingen
 • Communicate tussen commissies
 • Communicatiecommissie in kennis stellen van nieuwe evenementen, activiteiten, updates en de jaarkalender

Taken van de wedstrijdsecretaris

De Wedstrijdsecretaris is verantwoordelijk voor het actief benaderen van leden om goede teams op te stellen o.b.v. gezelligheid en niveau.

Vervolgens zal de Wedstrijdsecretaris actief nieuwe leden benaderen om competitie te spelen.

Tijdens de competitie is de Wedstrijdsecretaris verantwoordelijk voor het contact onderhouden met de competitie teams en de desbetreffende club waartegen zij spelen, om mogelijk wedstrijden te verzetten. Geschillen tussen club m.b.t. de uitslag zal via de Wedstrijdsecretaris gaan, elk ander soort geschil zal via de Voorzitter gaan van de club.

bestuur - Martijn Duk
Martijn Duk

Wedstrijdsecretaris Senioren

Bestuur Vince
Vince Swart

Wedstrijdsecretaris junioren

Taken van de Kascontrolecommissie

De Kascontrolecommissie komt elk jaar bijeen om de controle te doen van boekhouding van de penningmeester en de begroting. Dit zijn elk jaar 2 personen, elk persoon moet 2 jaar in de commissie zitten en mag ook maar maximaal 2 jaar inde commissie zitten, elk jaar wordt een nieuwe kascontroleur aagesteld die de voorganger vervangt. De voorganger moet minimaal 1 jaar wachten totdat die weer in de kascontrolecommissie mag komen.